Rosa Parks

Amerikanska medborgarrättsrörelsen

Medborgarrättsrörelsens viktiga händelser.