Min bild av Eskilstuna 2020 Till pedagoger

Min bild av Eskilstuna

 

Tävlingstid:  

Den 1 september – 27 november

 

Barnen ska dokumentera Eskilstuna. Med läsarbilder och bildtexter visar de varför Eskilstuna är en bra stad att leva och att bo i. Platser och sevärdheter samt verksamheter i arbete och på fritid är naturligtvis givna objekt. Men för att komma åt Eskilstunas själ behövs också fotografier på gemenskap och på känslor, här blir rubriker och bildtexter kanske extra viktiga. 

 

Med en blandning av helbilder, närbilder och bilder på detaljer hoppas vi att dina elever ska hjälpa oss att tillsammans skapa en dynamisk fotokavalkad som framhäver Eskilstunas bästa sidor.

 

Resultatet av tävlingen blir en utställning för allmänheten på stadsbiblioteket. Tävlingsbidrag kommer också att publiceras i Eskilstuna-Kuriren och på MiniBladets olika kanaler.

 

Ladda ned en lärarhandledning i pdf-format

 

Denna tävling kan också ses som ett led i implementeringen av barnkonventionen som nu är del av svensk lag. Artiklarna 12 och 13 i barnkonventionen betonar barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem, samt att deras åsikter ska beaktas.

 

 • Tänk på upphovsrätten så att elevernas bidrag inte blir en kopia av någon annans verk. 
 • En etisk regel för fotografier säger att man inte får peka ut någon som brottsling eller att personen gör en dålig eller klandervärd handling.
 • Förvissa dig om att personer som är lätta att identifiera på bilderna är medvetna om att de kan bli publicerade. 


OBS! Vi tar inte emot bidrag som skickas på annat sätt än via vårt inskicksformulär. 

 

Koppling till läroplanerna

 

Ur Läroplan för fritidshemmet 

Centralt innehåll:

Språk och kommunikation

 • Samtala om olika typer av texter.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
  till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

 

 

Ur Lgr 11 

Kunskapskrav Svenska i slutet av årskurs 3:

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

 

Svenska, Centralt innehåll i årskurs 13 samt årskurs 46:

Läsa och skriva
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Årskurs 13

Tala, lyssna och samtala 

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

 

Årskurs 46

Tala, lyssna och samtala 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Bild, Centralt innehåll i årskurs 13:

Bildframställning
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Bildanalys 

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära

bilder från hemorten och konstbilder.

 

 

Bild, Centralt innehåll i årskurs 46:

Bildframställning
Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning
Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Bildanalys 

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. 
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Läs mer

Tävlingsvillkor

Till tävlingssidan