Vad är och gör FN?

Bild: Pixabay

Förenta Nationerna förkortas FN och är ett samarbete mellan många länder. FN grundades den 24 oktober 1945 och består för närvarande av 193 medlemsländer.

 

FN är ett så kallat mellanstatligt forum för samarbete och överenskommelser i frågor som är viktiga för hela mänskligheten.

 

Det är frivilligt att gå med och frivilligt att ansluta sig till olika konventioner.

 

FN kan bara göra det som medlemmarna själva bestämmer och kan i princip inte tvinga ett land att göra något. Undantaget är beslut fattade av FN:s säkerhetsråd, som är bindande för alla FN:s medlemsstater.

 

FN:s stadgar anger fyra mål för FN:

 

  1. Att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
  2. Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder.
  3. Att genom internationellt samarbete främja utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.
  4. Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål.

 

I FN finns sex officiella språk. Dessa är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

 

FN:s generalsekreterare är portugisen António Guterres som haft uppdraget som generalsekreterare sedan den 1 januari 2017.

 

Veckans fördjupning: FN:s arbete

 

FN:s arbete för fred, säkerhet och nedrustning

 

Fred

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var huvudsyftet när man skrev FN-stadgan 1945.

 

Säkerhet

När FN bildades diskuterade man säkerhet ur ett statligt perspektiv, eftersom det är stater som är medlemmar i FN. Säkerhet är ett tillstånd då stater känner sig skyddade mot faktiska eller upplevda hot mot deras självständighet.

I samband med det kalla kriget (från cirka 1945 – 1991) var den militära kapprustning stor i världen eftersom större militär kapacitet då uppfattades som mer säkerhet. Idag är kapprustningen inte lika påtaglig, men stater har fortfarande nationella försvar i syfte att försvara sig vid väpnade angrepp.

 

Nedrustning är en process för att:

  • minska storleken på och utgifterna för väpnade styrkor, att förstöra befintliga vapen
  • successivt avskaffa möjligheterna att tillverka nya vapen
  • demobilisera militär personal och integrera dem i det civila samhället.

 

På grund av säkerhetsriskerna med total nedrustning talar man också om vapenkontroll som innebär en reglering av vapen men ej total nedrustning av vapenarsenaler.

 

Bild: Pixabay

 

 

FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpning

 

När FN-stadgan antogs och FN bildades i San Francisco 1945 var det fred och säkerhet som stod på agendan. Slutligen enades man om att också utvecklingsfrågor skulle få en viktig roll inom FN:s arbete.

 

FN:s arbete med utveckling har med åren gått från att endast handla om fattigdomsbekämpning till att även inkludera ett miljöperspektiv.

 

Idag fokuserar FN på det som kallas hållbar utveckling. FN:s arbete för hållbar utveckling består av tre dimensioner: Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

FN:s arbete för hållbar utveckling kan delas in i två delar:

  • Det kortsiktiga humanitära utvecklingsarbetet och akut katastrofhjälp.
  • Det långsiktiga utvecklingsarbetet för hållbar utveckling.

 

2015 enades FN om en historisk överenskommelse: Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Bild: Pixabay

 

 

FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

 

De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv och inkluderar regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum.

 

De syftar även till människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse.

 

Om en kränkning sker av de mänskliga rättigheterna är det i första hand den aktuella statens ansvar. Men de mänskliga rättigheterna är en internationell angelägenhet och andra stater har rätt att framföra åsikter om och försöka påverka situationen i olika länder där rättigheterna kränks.

 

Bild: Pixabay

Förenta Nationerna förkortas FN.
FN är ett samarbete mellan
många olika länder.
FN arbetar för fred mellan länder
och för mänskliga rättigheter i hela världen.

 

Alla länder får själva välja
om de vill vara med i FN.
Just nu är 193 länder med i FN.

 

FN kan inte tvinga länder
att följa de regler som FN kommer på.
Reglerna kallas för konventioner.
Ett exempel är Barnkonventionen
som handlar om barn och ungas rättigheter.

 

FN jobbar för fyra mål.
1. De jobbar för fred och säkerhet.
2. De jobbar för att länder ska samarbeta bra.
3. De jobbar för att länder ska respektera mänskliga rättigheter
4. De jobbar för göra det lättare för länder att prata med varandra.

 

FN har ingen chef, men de har en generalsekreterare.
Det är någon som
talar om för andra vad FN vill.
Just nu är FN:s generalsekreterare António Guterres.

 

Veckans fördjupning: FN:s arbete

 

FN:s arbete för fred, säkerhet och nedrustning

 

Fred

FN:s viktigaste uppgift är att bevara
fred och säkerhet i världen.
Detta var huvudsyftet
när man skrev FN-stadgan 1945.

 

Säkerhet

Det är viktigt att länder känner sig säkra.
FN jobbar mycket för att länder
ska känna sig säkra.
Då blir risken mindre för att krig bryter ut.

 

Nedrustning

Nedrustning betyder att länder
lägger mindre pengar på vapen och militärer.
Många länder tycker det är viktigt
att ha militärer och vapen ifall de skulle bli attackerade.

Bild: Pixabay

 

 

FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpning

 

När FN grundades 1945
ville de bekämpa fattigdom.
På senare tid har det också blivit viktigt
att tänka på miljön i FN:s arbete.

Därför jobbar FN idag mycket med
hållbar utveckling.
Det betyder att till exempel nya uppfinningar
ska vara miljövänliga.

 

2015 tog FN fram en plan som heter Agenda 2030.
Där står vilka mål medlemmarna i FN ska nå
för att miljön ska bli så bra som möjligt.

Bild: Pixabay

 

 

FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati

De mänskliga rättigheterna gäller för alla.
Mänskliga rättigheter säger bland annat
att alla människor är födda fria och lika mycket värda.
De mänskliga rättigheterna gäller överallt
oavsett land, kultur eller specifik situation.

 

Det är först och främst de olika länderna
som ansvarar för att människor har sina mänskliga rättigheter.
Men länder kan med hjälp av FN
påverka andra länder för att de ska bli bättre på mänskliga rättigheter.